Friday, October 7, 2016

κινηματογραφήματα – Ὁ Διάβολος φορεῖ Prada

τήμερον παρέχω ὑμῖν μέρος ἄλλου τινὸς ἔργου ἐν ᾧ ὑποκρίνεται Meryl Streep, τὸ «Ὁ Διάβολος φορεῖ Prada» (Devil wears Prada) λέγω. 

Οὐκ ἐδυνήθην θεῖναι ἐν τῷ Youtube, διὸ τέθεικα ἄλλῃ που. Πιέσατε τὸν σύνδεσμον ὑπὸ τῇ εἰκόνι. Ἐκπηδήσεται θυρίς τις μετὰ ἐμπορικῶν κηρυγμάτων, ἥν κλείσατε. 
Καὶ πιέσατε CC ἐπὶ τοῖς ὑπογεγραμμένοις. 
(Close the pop-up ad, ads can be inappropriate. + Click CC for the subtitles.)

Ἀπολαύσατε!


Friday, September 2, 2016

γελοῖα ‒ νεφέλαι καὶ λάχανατὸ παλαίτατον γεγραμμένον σκῶμμα *Σουμαριακὸν ἀπὸ τοῦ 1900. ἔτους τῆς παλαιᾶς χρονολογίας·
τί οὐδέποτε ἐκ παλαιτάτου ἐγένετο;
νεᾶνις ἥ οὐκ ἀπέπαρδε ἐπὶ γόνασι τοῦ ἀνδρός.
  

Monday, July 11, 2016

ὠφέλιμα ‒ ἀκούειν τὴν Ἑλληνικὴν φωνήν

Χαίρετε, ὦ ἀναγνῶσται μου

πλέων χθὲς τὰ τοῦ παγκοσμίου δικτύου κέλευθα ἐνέτυχον σελίδι τινί ὠφελιμωτάτῳ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Ἐν ταύτῃ τῇ σελίδι οὐ μόνον ἀναγιγνώσκειν ἀλλὰ καὶ ἀκούειν ἐστίν πολλοὺς καὶ παντοδαποὺς λόγους ὑπὸ ζώντων ἀνθρώπων Ἑλληνιστὶ πεποιημένους. Ἄτοπον, ἆρ΄ οὔ, ἔτι καὶ νῦν εἴσιν οἱ βουλόμενοι καὶ τὸ κυριώτερον οἷοι εὐπόρως καὶ πλουσίως ἑλληνίζειν.

Μὴ χρονίζω πλείον, ἡ ἐπιγραφή ἐστι·

ἔξεστι ἐκεῖ καὶ διδάσκεσθαι ἀπὸ στόματος ἱέναι τὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ τε τῶν Ῥωμαίων γλώτταν, ἀλλὰ, δυστυχῶς, ἐπὶ μισθῷ ($200).

εἰ ἴστε ἄλλην τίνα σελίδα μετὰ καλῶν ἐγγραφῶν (recordings) τῆς Ἑλληνικῆς φωνῆς, εἴπετε, εἰ βούλεσθε.

ΥΓ. καὶ τήνδε τὴν σελίδα ὑμῖν συμβουλεύω ὡς πολλὰ ὠφέλιμα ἔχουσαν·


ἔρρωσθε

λέξεις ‒ ῥαθαπῡγίζω

ἀνὴρ ῥαθαπυγίζει τὴν γυναίκα

γυνὴ ῥαθαπυγίζει τὸν ἄνδρα


ῥαθαπῡγίζω (ῥοθοπυγίζω)

ῥῆμα σπάνιον καὶ ὀλίγον ἀδόκητον, εὕρηται ἐν Ἱππεῦσιν Ἀριστοφάνους τοῦ Κωμικοῦ (στίχος 796.)· «τὰς πρεσβείας τ' ἀπελαύνεις ἐκ τῆς πόλεως ῥαθαπυγίζων»

ὁρισμοί τινες·
  • λάθρᾳ ( ͡° ͜ʖ ͡°) τύπτω κατὰ τῆς πυγῆς πλατείᾳ τῇ χειρὶ (ὡς ἐν τῇ πρώτῃ εἰκόνι) ἢ πλατεῖ τῷ ποδί (ἡ δευτέρα εἰκών)
  • τὴν πυγὴν τῇ χειρὶ παίω ἢ τῷ ποδὶ τύπτω (ῥόθον ποιῶν)
  • τὸ σιμῷ τῷ ποδὶ τὸν γλουτὸν παίω

Οἱ μὲν πάλαι ἐνόμιζον τοῦτο τὸ ρῆμα κατὰ τὸ ἔτυμον σεμαίνειν· ῾(ἐν) τῇ πυγῇ ῥόθον ποιῶ᾿, νῦν δε οὐ πάντες ὁμολογοῦσιν.

Wednesday, June 15, 2016

ΜΥΘΟΣ ΕΝ ΕΙΚΟΣΙΣ -- ΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΤΕΙΝΕΙ ΝΑΖΙΣΤΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΥΣΩΝ ΤΙ ΑΛΛΟ ΕΙ ΜΗ ΕΥΗΘΗ ΠΡΑΓΡΑΜΑΤΑ. ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΕΧΩ ΥΜΙΝ ΕΡΙΚΟΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΟΝΤΑ ΝΑΖΙΣΤΑΣ. ΟΥΚ ΕΔΥΝΑΜΗΝ ΘΕΙΝΑΙ ΕΝ ΤΩΙ YOUTUBE ΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΙΟ ΕΧΕΤΕ ΤΑΣΔΕ ΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.(ΕΔΕΙ ΓΡΑΨΑΙ οὔ)


Ο ΕΝ ΜΕΣΩΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΕΡΙΚΟΥ ΜΗΤΕΡΑ 

ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΙΣ ΙΜΑΤΙΟΥΡΓΟΣ;

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΝ ΟΡΘΗ; ΙΣΩΣ ΑΜΕΙΝΟΝ ΑΝ ΕΙΗ <<ΕΠΟΙΕΙ>>ΜΑΝΘΑΝΟΥΣΙΝ ΤΙ ΓΙΓΝΕΤΑΙΤΙ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ;

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΙ ΠΟΤΕ ΟΝΤΩΝ

ΤΙ ΝΥΝ;
ΕΡΙΚΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΝ


ΛΕΓΕΙ Ο ΙΜΑΤΙΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΙΚΟΣ ΚΙΝΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟΝ
ΤΕΘΝΗΚΩΣ ΔΙ' ΟΛΙΓΟΥ ΕΣΤΑΙ
ΠΕΤΟΜΕΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ


(*εἰμί)


ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΟΥ


Saturday, May 7, 2016

λέξεις ‒ sunbathing

τοῦ θέρους ταχέως ἀρξομένου μαθητέον· 
γυνή εἱληθερεῖ ἄνευ στροφίου μαστοὺς φαίνουσα
femina apricatur sine fascia pectorali mammas aperiens
εἱληθερέω
ὀλιγάκις καὶ «εἱληθερέομαι» (καὶ εἰλ…)
= (ἐν) ἡλίῳ θέρομαι / θερμαίνομαι
ἐνίοτε καὶ «ἡλιοθερέω» τε καὶ «ἡλιάζομαι»
aprīcāri, sōle uti

ἐπιτήδεια τινα

σκιάδειον
umbrāculum
+ἄλειμμα ἀνθήλιον
ἀντήλιος (ἀνθήλιος) σημαίνει μάλιστα "ἐναντίος ἡλίῳ, soli obversus, oppositus,
ὃς εὑρίσκεται ἐναντίον ἡλίου", ἀλλὰ ἔχομεν καὶ 
«ἀντήλιον ‒ δέρμα περὶ τὰς ὄψεις τῶν ἵππων» ~ παρώπιον
καὶ
«ἀντήλια ‒ τὰ χάριν σκιᾶς προβεβλημένα τῶν προσώπων τοῖς ἡλιαζομένοις»

σάβανον
? ἡ σινδών, όνος
? ἐκμαγεῖον

σάβανον/sábanum ‒ pannus asperior desiccandis detergendisque a balneo corporibus
accommodus

Thursday, April 14, 2016

λέξεις ‒ dimples ‒ οἱ γελασῖνοι

οἱ γελασῖνοι = τὰ κοῖλα ἐπὶ παρειῶν ἀνθρώπων τινων ὅταν μειδιῶσιν ἢ γελῶσιν. 
σημαίνει καὶ γέλωτα τε καὶ ὀδόντας οὗς φαίνομεν γελῶντες.


Latine idem: gelasīnus, i, m

Apud Martialem (Epigrammata, VII, 25, v. 6) legimus:

Nec grata est facies, cui gelasinus abest.

λέξεις ‒ sports ‒ ἀθλήματα/°ἀθλοπαιδιαί

σφαίρᾳ παίζει
°ποδοσφαίρισις

°καλαθοσφαίρισις

τρεῖς κάλαθοι
°χειροσφαίρισις
°ἀντισφαίρισις
ἐπιτραπέζιος ἀντισφαίρισις

°ὑδατοσφαίρισις
√? ἐπίσκῡρος
√? ἁρπαστόν
√? φαινίνδα
?*πισκυρικὴ ποδοσφαίρισις
*περιδρομικόν
°χρωματοσφαίρισις

οἱ °ποδοσφαιρισταὶ παίζουσιν +°ποδοσφαίρισιν, +?ποδοσφαιρίζουσιν.

σφαίρᾳ παίζω μετά τινων
σφαῖραν παίζω
παίζω ῾κύνα καὶ πόλιν᾿ (παιδιά τις)
παίζω παιδιὰν πρός τινα